top of page

Polityka bezpieczeństwa 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

Kotkidwa.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) korzystających z Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: kotkidwa.pl, zwanego dalej Sklepem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.

 2. Polityka Prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Jaap Stam prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jaap Stam Kotki Dwa wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Grawerska 1A, 51-180 Wrocław NIP: 7010843778,
  REGON: 381074581, adres poczty elektronicznej: marta@kotkidwa.pl, zwany dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu. Dane osobowe Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 4. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

 5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu oraz powiązanych z Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) do wykonywania czynności, takich jak składanie Zamówienia, zakładanie Konta, kontakt z Usługodawcą i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu.

 6. Użytkownik, Klient, w tym potencjalny Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu).

 7. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 8. Administrator Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.

 9. Sklep umożliwia także przekierowania do innych serwisów internetowych takich jak: Facebook, Instagram czy kotkidwa.pl. Wszelkie zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronach internetowych każdego z serwisów. 

 10. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Sklep internetowy, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

§ 2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach, Klientach, w tym potencjalnych Klientach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Sklepu.

 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 4. Administrator w ramach Sklepu może gromadzić dane osobowe Użytkowników i Klientów, w tym potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Użytkownika i Klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika/Klienta w tym potencjalnego Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 5. Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki Newsletteru, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 6. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 7. zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi lub Usługi elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 8. marketingu bezpośredniego własnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 9. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, Klienta (w tym potencjalnego Klienta) w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),

 10. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, Klienta (w tym potencjalnego Klienta) we właściwościach Sklepu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),

 11. kontaktowania się z Użytkownikami, Klientami (w tym potencjalnymi Klientami) w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),

 12. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),

 13. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), 

 14. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f RODO),

 15. wysyłki Newsletteru (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

 16. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 17. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

 18. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu. 

 19. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, Klientów, w tym potencjalnych Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu.

 20. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów):

 21. imię i nazwisko, 

 22. adres poczty elektronicznej (adres e-mail), 

 23. nazwa firmy (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),

 24. NIP (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),

 25. adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby, 

 26. numer telefonu,

 27. udostępnione przez Użytkownika, Klienta, w tym potencjalnego Klienta dane w ramach kontaktu z Usługodawcą.

 28. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów), w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usług lub Usługi elektronicznej w Sklepie, a także korzystania z funkcji Sklepu, np. do zapisu do Newsletteru czy kontaktu za pomocą formularza kontaktowego. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego

 29. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów), poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.

 30. Administrator informuje, że stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:

 31. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: LINK,

 32. piksel konwersji Facebooka – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Sklepu oraz zarządzania reklamami na Facebook; informacje związane z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajdują się na stronie: LINK.

Informacje zbierane w ramach kodu śledzącego Google Analytics ora piksela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby.

§ 3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Sklepu przez Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów). Pliki cookies to mały fragment tekstu, który Sklep internetowy wysyła do przeglądarki Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. 

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) do czasu wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów).

 3. Administrator w ramach Sklepu stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 4. „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, umożliwiają korzystanie z Usług dostępnych w ramach Sklepu, 

 5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 

 6. „wydajnościowe”/„analityczne” pliki cookies – wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów),

 7. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom, Klientom (w tym potencjalnym Klientom) treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

 8. „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów). 

 9. Administrator oświadcza, iż wykorzystuje zewnętrzne cookies w następujących celach:

 10. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Piksel Facebooka  (administratorem cookies jest Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii), który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) w witrynie,

 11. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

 12. Meta Platforms Ireland Limited  oraz Google Ireland Limited przekazują lub przesyłają dane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) bądź też dane te mogą być w tych krajach przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach zawartych w Polityce Prywatności oraz Regulaminie odpowiednio Facebooka i Google. Korzystają one z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.

 13. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, tj. subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów internetowych takich jak Facebook czy Instagram.  

 14. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Sklep i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego Użytkownikom. 

 15. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkowników, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) po opuszczeniu przez nich Sklepu internetowego. 

 16. Użytkownik, Klient (w tym potencjalny Klient) w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.

 17. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika, Klienta (w tym potencjalnego Klienta) może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu, w tym możliwości złożenia Zamówienia.

 18. Użytkownik, Klient (w tym potencjalny Klient), który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik, Klient (w tym potencjalny Klient). Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.  

 19. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.

 20. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Sklepu umożliwiają Użytkownikom, Klientom (w tym potencjalnym Klientom) wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na ich aktywności. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: LINK.

§ 4

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników,
Klientów, w tym potencjalnych Klientów

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników, Klientów, w tym potencjalnych Klientów Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności: 

 3. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony,

 4. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.

 5. Klient/Użytkownik, w tym potencjalny Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta/Użytkownika, w tym potencjalnego Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient/Użytkownik, w tym potencjalny Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

 6. Klient/Użytkownik, w tym potencjalny Klient poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.

 7. Klient/Użytkownik, w tym potencjalny Klient, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.

 8. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz na wysyłkę Newsletteru mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika/Klienta, w tym potencjalnego Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w linku pojawiającym się w każdym Newsletterze. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika/Klienta, w tym potencjalnego Klienta z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newsletteru, a także zażądać przeniesienia danych.

 9. W celu realizacji swoich praw Klient/Użytkownik, w tym potencjalny Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 10. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklep. 

 11. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

§ 5

Zmiany Polityki Prywatności

 1.  

  1. Oferta Sklepu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. 

  2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu wraz ze stosownym komunikatem.

  3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Sklepu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 roku. 

bottom of page